Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

O razvidu

Vpis v razvid knjižnic

Narodna in univerzitetna knjižnica izvede vpis v razvid na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe, ki jo izda za knjižnico pristojno ministrstvo. To izda odločbo na podlagi mnenja, ki ga oblikuje Center za razvoj knjižnic pri NUK na osnovi posebnih meritev, ki jih izvaja vsaka tri leta.

Dejavnosti, ki jih mora izvajati knjižnica, in pogoji, ki jih mora izpolnjevati, da lahko opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo, so določeni z Zakonom o knjižničarstvu in s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Knjižnica, ki je prejela odločbo pristojnega ministrstva o izpolnjevanju pogojev, mora Narodno in univerzitetno knjižnico pisno zaprositi za vpis in vlogi priložiti veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, za nesamostojne knjižnice pa drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice v okviru druge pravne osebe.

Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v razvid (odločba ministrstva, vpisni obrazci, ustanovni dokumenti ipd.) NUK trajno hrani kot vpisno dokumentacijo razvida.

Center za razvoj knjižnic pri NUK bo knjižnici posredoval geslo, s pomočjo katerega bo lahko posodobila podatke v razvidu knjižnic. Knjižnice, ki imajo geslo za vnos podatkov v BibSist, uporabljajo za vnašanje podatkov v razvid isto geslo.

Podatki v razvidu se vodijo tako, da so ohranjeni vsi predhodni in naknadno spremenjeni podatki.

Po prvem vpisu v razvid knjižnic bo NUK izdal knjižnici potrdilo.

Uradne izpiske iz razvida knjižnic bo NUK izdajal na zahtevo in jih bo naročniku odposlal po pošti najkasneje tretji delovni dan po prejetem zahtevku.