Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v2.0

O razvidu

Vpis v razvid knjižnic

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) izvede vpis v razvid na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe. Pogoji za posamezne vrste knjižnic so določeni v pravilniku, ki ga sprejme minister pristojen za kulturo. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za specialne in visokošolske knjižnice izda NUK, medtem ko odločbo za splošne knjižnice izda ministrstvo, pristojno za kulturo.

NUK izvede vpis v razvid na podlagi odločbe. Knjižnica mora NUK po elektronski poti posredovati izpolnjeni vpisni obrazec in vlogi priložiti veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, za nesamostojne knjižnice pa drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote v okviru druge pravne osebe.

Po prvem vpisu v razvid knjižnic NUK izda knjižnici potrdilo o vpisu v razvid. Če knjižnica ne izpolnjuje prvih treh skupin pogojev iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu (knjižnično gradivo, strokovni delavci, prostor in oprema), izpolnjuje pa pogoj organiziranosti, je knjižnica prvič vpisana v razvid pogojno za obdobje treh let.

Podatki v razvidu se vodijo tako, da so ohranjeni vsi predhodni in naknadno spremenjeni podatki. Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v razvid (odločba, vpisni obrazci, ustanovni akt ipd.), podatke o vpisu, spremembah in izbrisu NUK trajno ohranja v elektronski obliki.

Center za razvoj knjižnic pri NUK bo knjižnici posredoval geslo, s pomočjo katerega bo lahko vnesla oziroma posodobila podatke v razvidu knjižnic.

Knjižnica se izbriše iz razvida, če v treh letih po pogojnem vpisu ni v celoti dosegla pogojev iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu. Podlaga za izbris je odločba o izpolnjevanju pogojev, ki jo izda NUK oziroma ministrstvo pristojno za kulturo. Knjižnica se izbriše iz razvida tudi na podlagi obvestila ustanovitelja ali pravne osebe o prenehanju delovanja knjižnice ali ugotovitve NUK po uradni dolžnosti o prenehanju delovanja knjižnice. NUK izda sklep o izbrisu iz razvida knjižnic, ki ga prejmeta ustanovitelj knjižnice oziroma pravna oseba, v okviru katere je delovala knjižnica.