Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

O razvidu

Pogosta vprašanja


2. Kdo izda odločbo o vpisu v razvid knjižnic?
3. Katere dokumente mora vsebovati vloga knjižnice za vpis v razvid knjižnic?
4. Kdo izvaja vpis v razvid knjižnic?
5. Kako nasloviti vlogo za vpis v razvid knjižnic?
6. Kako izpolnimo vpisni obrazec?
7. Kdaj prejme knjižnica potrdilo o vpisu v razvid?
2. Kdo izda odločbo o vpisu v razvid knjižnic?

Odločbo o vpisu v razvid knjižnic izda pristojno ministrstvo. V Republiki Sloveniji so to:

Ministrstvo za kulturo, ki izdaja odločbe za:

 • nacionalno knjižnico,
 • splošne knjižnice in
 • specialne knjižice s področja kulture;

Ministrstvo za šolstvo in šport, ki izdaja odločbe za:

 • šolske knjižnice (to je za knjižnice v osnovnih in srednjih šolah ter v višjih strokovnih šolah, v glasbenih šolah, dijaških domovih in v zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami);

Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, ki izdaja odločbe za:

 • univerzitetne in
 • visokošolske knjižnice ter za
 • specialne knjižnice, ki delujejo v okviru državne uprave in institutov ter za
 • specializirane informacijske centre in
 • knjižnice za slepe.


3. Katere dokumente mora vsebovati vloga knjižnice za vpis v razvid knjižnic?

Vloga za vpis v razvid knjižnic mora vsebovati:

 1. odločbo pristojnega ministrstva o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu,
 2. vlogo knjižnice oziroma pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica za vpis v razvid knjižnic,
 3. izpolnjen vpisni obrazec,
 4. akt o ustanovitvi knjižnice, pri nesamostojnih pa akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice v okviru druge pravne osebe.


4. Kdo izvaja vpis v razvid knjižnic?

Vpis v razvid knjižnic izvede Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

5. Kako nasloviti vlogo za vpis v razvid knjižnic?

Vloge za vpis v razvid knjižnic naj knjižnice pošljejo na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Center za razvoj knjižnic (Razvid knjižnic)
Turjaška 1
1000 Ljubljana 6. Kako izpolnimo vpisni obrazec?

Vpisni obrazec lahko izpolnjujejo registrirani uporabniki, ki imajo geslo za BibSist. Če gesla nimate ali ste ga pozabili, pošljite sporočilo na elektronski naslov centerzarazvoj@nuk.uni-lj.si.

Najprej začnite z vpisovanjem podatkov za osrednjo knjižnico, saj se bodo tako pravilni podatki o pravni osebi samodejno prenesli tudi v vpisne liste krajevnih in potujočih knjižnic.

Naziv splošne knjižnice je naveden dvakrat, enkrat kot osrednja knjižnica, drugič pa kot krajevna knjižnica. Podatke vnesete v oba vpisa. Pri krajevni knjižnici vnesite status nesamostojne knjižnice.

Določenih podatkov knjižnica ne vpisuje, ampak jih naknadno vpiše administrator sistema. Na prvi strani vpisnega obrazca sta to podatka »vpisna (zaporedna) številka« in »datum vpisa v razvid«, na zadnji strani »izpolnjevanje pogojev« pa vsi podatki.

Datume vpisujete v obliki DD.MM.LLLL npr. 01.01.2005

Ustanovitelji knjižnice in njihovi deleži so razvidni iz ustanovitvenega akta.7. Kdaj prejme knjižnica potrdilo o vpisu v razvid?

Knjižnica prejme potrdilo o vpisu v razvid le ob prvem vpisu oziroma v primeru, če se statusno preoblikuje (združi z drugo knjižnico, osamosvoji in podobno).