Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

O razviduRazvid knjižnicRazvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu ga kot javno dostopno podatkovno zbirko vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK).

V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi akti, ne glede na to, ali je samostojna pravna oseba ali le organizacijska enota znotraj druge institucije. V razvidu so torej evidentirane:
  1. splošne knjižnice in njihove enote (krajevne in potujoče knjižnice), ki sestavljajo knjižnično mrežo na območju knjižnice;
  2. šolske in visokošolske knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost bodisi v okviru samostojnih zavodov s področja šolstva in znanosti ali so samostojni zavodi;
  3. specialne knjižnice in specializirani informacijski centri, ki so bodisi samostojni zavodi ali organizacijske enote drugih pravnih subjektov javnega ali zasebnega prava.
Organizacijske enote šolskih, visokošolskih, specialnih knjižnic in NUK, ki imajo status posebnih zbirk ali dislociranih enot, niso predmet vpisa v razvid. Prav tako v razvidu niso evidentirana postajališča premičnih zbirk, ki jih organizira osrednja splošna knjižnica, niti ločene organizacijske enote (na primer študijski ali splošni oddelki), ki delujejo v okviru osrednje splošne knjižnice.

Način vpisa v razvid knjižnic, vsebino in način vodenja ter uporaba razvida, so določeni s Pravilnikom o razvidu knjižnic.